Regulamin sprzedaży strony www.domek.org.pl

Sprzedaż produktów elektronicznych za pośrednictwem strony www.domek.org.pl  realizuje Elżbieta Matkowska-Dorsz. Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail domek@domek.org.pl

§1. Postanowienia ogólne
Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia

§2. Definicje
Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Produkt – rzecz ruchoma lub treść cyfrowa w rozumieniu w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem strony www.domek.org.pl . Produkt może być dostępny odpłatnie lub nieodpłatnie, co szczegółowo zostanie opisane przy danym Produkcie.

2. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, która przybiera postać pliku elektronicznego, którego format zależny jest od zawartości pliku (np. plik pdf, e-book, plik audio/video)

3. Kupujący, Usługobiorca – osoba fizyczna powyżej 18 roku życia, osoba prawna lub ułomna osoba prawna

4. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

§3. Składanie zamówienia
1. Aby otrzymać produkt lub rozpocząć korzystanie z zakupionych produktów Konsument musi dokonać skutecznej płatności.
2. Sprzedaż Produktów i Produktów elektronicznych  prowadzona jest za pośrednictwem: www.domek.org.pl
3. Dokonanie skutecznej płatności jest równoznaczne z zawarciem umowy.

§4. Realizacja zamówienia
1. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez internet i jest bezpłatna.
2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności, Sprzedawca wysyła na adres e-mail podany przez Kupującego informacje o otrzymaniu płatności wraz z informacją o sposobie pobrania Produktów.
3. Zakupione treści cyfrowe udostępniane są Klientowi drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin od automatycznego zaksięgowania płatności. 

§5. Metody płatności
Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:
1. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy, 
2. Płatność szybkim przelewem internetowym za pośrednictwem serwisu Paynow
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Mbank.
3. W przypadku zamówień zakwalifikowanych w procesie reklamacji  do dokonania zwrotu, zwrot środków za transakcję odbywa się tym samym kanałem, którym była wykonana płatność, w wyjątkowych przypadkach procedura zwrotu środków może być realizowana przez Sprzedawcę przelewem tradycyjnym w terminie 14 dni roboczych od podjęcia decyzji o zwrocie.
4. Kupujący, przed dokonaniem płatności za pośrednictwem serwisu transakcyjnego, zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez taki serwis.

§6. Odstąpienie od umowy
Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą umowy  kupna Produktu w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Jeżeli przedmiotem Zamówienia jest Produkt elektroniczny Kupujący potwierdza, że jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

Reklamacja
Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji treści cyfrowych w terminie 7 dni od dnia dostarczenie Treści Cyfrowych, reklamacje zgłaszane powinny być na adres mailowy domek@domek.org.pl z adresu e-mail klienta podanego przy zakładaniu konta.
Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 30 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

§7. Licencja
1. Klient z chwilą zakupu nabywa niewyłączną licencję do użytkowania zakupionych materiałów.
2. Wszystkie materiały są chronione prawnie.
3. Klientowi udziela się licencji do wykorzystania zakupionych treści cyfrowych w celach edukacyjnych w ramach tzw. użytku osobistego lub w celach związanych z działalnością edukacyjną świadczona przez: przedszkola, szkoły, placówki i poradnie psychologiczne, logopedyczne oraz inne placówki edukacyjne, które materiały te stosować będą w celu prowadzenia swoich zajęć.

§8. Postanowienia końcowe
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.08.2020 r.

Product has been added to your cart